2023-2024: DaYuan Tan, Siddhant Gupta, YiXuan Khoo

2022-2023: DaYuan Tan, Siddhant Gupta, Venkata Sridhar Perepu, Manjiri Virkar

2020-2022: Samit Shivadekar, Ambrose Gonsalo Tuscano, Fahad Siddiqui, Jayalakshmi Mangalagiri, Sravani Varanasi

2019: Sravani Varanasi, Sai Sree Laya Chukkapalli, Samit Shivadekar, Ajinkya Borle
2018: Avani Dave, Arya Renjan, Sai Sree Laya Chukkapalli, Prajwal Gadad
2017: Nisha Pillai, Srishty Saha,Maithilee Joshi, Agniva Banerjee
2016: Sandeep Nair Narayanan, Sudip Mittal, Siraj Memon,  Hang Gao
2015: Ashwinkumar Ganesan, Mahbubur Rahman, Sandeep Nair Narayanan,  Sudip Mittal
2014: Akshay Peshave,  Omar Shehab,  Genaro Hernandez, Mihir Girish Kelkar
2013: Prajit Kumar Das, Akshay Peshave, Primal Pappachan, Sunil Gandhi
2012: Varish Mulwad, Lisa Mary Mathews, Ravendar Lal Bhojwani, Prajit Kumar Das
2011: Yasaman Haghpanah, Niels Kasch, Bryan Wilkinson, Yu Wang
2010: Wesley Griffin, Niels Kasch, Bryan Wilkinson, Wenjia Li
2009: Wesley Griffin, Susan Mitchell, Don Miner, Wenjia Li